Hair by Sarah Hair Styles, Dreadlocks, Sarah, Style, Delran